Skip to content

Algemene voorwaarden EN

Kattenhotel de Sprong EN

Algemeen

-In de opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing die aan de opdrachtgever door Kattenhotel De Sprong worden verstrekt.

-Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de opdrachtgever én Kattenhotel De Sprong.

-Een opdracht komt tot stand wanneer de aanbetaling van 25% is voldaan en ontvangen is op de rekening van Kattenhotel De Sprong.

Gezondheid

-Kattenhotel De Sprong zal bij ziekte van het dier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Als het noodzakelijk is kan Kattenhotel De Sprong in overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Kattenhotel De Sprong zal gebruik maken van een dierenarts/dierenkliniek die op dat moment voorhanden is.

-Bij levensbedreigende situaties zal Kattenhotel De Sprong altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgende dier(en) alvorens contact op te nemen met de opdrachtgever.

-Bij geval van sterfte zal Kattenhotel De Sprong altijd zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever/eigenaar.

-Indien de kat medicatie gebruikt dient de opdrachtgever voldoende medicatie mee te geven voor de gehele verblijfsperiode. In het geval de opdrachtgever verzuimt, komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever en kan zij de aansprakelijkheid niet overdragen aan Kattenhotel De Sprong.

Rechten en plichten opdrachtgever

-De opdrachtgever is verplicht aan de geldende vaccinatieverplichtingen te hebben voldaan op het moment van de opdracht. Kattenhotel de Sprong informeert de opdrachtgever hierover middels de website van Kattenhotel De Sprong.

-De opdrachtgever is verplicht het vaccinatiebewijs van de kat te overleggen voor aanvang van de opdracht.

-De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de kat vrij is van parasieten, door te ontwormen en te ontvlooien, door een erkend middel voor aanvang van de opdracht periode. Mochten parasieten ontdekt worden, zal de kat daarvoor behandeld worden door Kattenhotel De Sprong. De kosten voor deze behandeling worden aan de opdrachtgever doorberekend.

-De opdrachtgever geeft duidelijk aan bij de opdrachtbevestiging en/of via email indien de kat bepaalde voedingsproducten niet mag hebben of dat de kat daarop verkeerd kan reageren. In het geval de opdrachtgever verzuimt, komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever en kan zij de aansprakelijkheid niet overdragen aan Kattenhotel De Sprong.

-Indien de opdrachtgever zich niet op de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij Kattenhotel De Sprong meldt, behoudens het geval dat de opdrachtgever Kattenhotel De Sprong tijdig heeft bericht over het feit dat de opdrachtgever zich later dan wel niet zal melden:

Is Kattenhotel De Sprong niet verplicht op de gereserveerde ruimte nog langer voor de opdrachtgever beschikbaar te houden. Daarnaast is Kattenhotel De Sprong gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

-Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk schriftelijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de opdrachtperiode worden ingediend bij Kattenhotel De Sprong. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn recht tot klagen verliest conform hetgeen opgenomen in artikel 6.89 BW.


Rechten en plichten Kattenhotel De Sprong

-Kattenhotel De Sprong verplicht zich om gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

-Kattenhotel De Sprong zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de kat. Als die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever en Kattenhotel De Sprong geaccordeerd en ondertekend.

-Kattenhotel De Sprong heeft het recht om klanten en/of opdrachten te weigeren of te annuleren.

-Kattenhotel De Sprong heeft het recht om katten met probleemgedrag te weigeren.

-Kattenhotel De Sprong heeft het recht om het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, e.d.. Reeds gestarte oppasovereenkomsten vallen niet onder deze regeling.

-Kattenhotel De Sprong is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van de kat. Met uitzondering van gevallen waarin er sprake zou zijn van opzet of aanwijsbare schuld van Kattenhotel De Sprong.

-Als de opdrachtgever zonder bericht de kat(ten) niet binnen 1 week na beëindiging van de opdrachtovereenkomst ophaalt, zal Kattenhotel De Sprong de opdrachtgever aanmanen via email, telefonisch of via whatsapp om de kat(ten) op te halen. Wanneer de opdrachtgever of contactpersoon binnen 2 weken na beëindiging van de opdrachtovereenkomst geen gehoor heeft gegeven en/of de kat(ten) niet heeft opgehaald, heeft Kattenhotel De Sprong het recht om de kat(ten) naar een gecertificeerd asiel te brengen. De opdrachtgever wordt daarbij gehouden om de volledig gemaakte kosten (inclusief de kosten voor de periode van verlenging en eventuele asiel kosten) te betalen.

Betalingen

-Om de opdracht definitief te maken dient de opdrachtgever 25% van de totale prijs binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als de aanbetaling niet tijdig is voldaan dan is de opdracht niet definitief.

-Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, wordt het basis bedrag van de aanbetaling verhoogd met de kosten voor de annuleringsservice.

-Het gehele bedrag moet 14 dagen voor de opdracht voldaan zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Annuleringen

– Bij het annuleren van een reservering 8 weken voor aanvang van de opdracht wordt €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

-Bij het annuleren van een reservering 4 tot 8 weken voor aanvang van de opdracht wordt 25% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

– Bij het annuleren van een reservering 2 tot 8 weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– Bij het annuleren van een reservering 1 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 75% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– Bij het annuleren van een reservering 0 tot 1 weken voor aanvang van de opdracht wordt 100% van de kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– In het geval opdrachtgever recht heeft op een terugbetaling naar aanleiding van een annulering dan boekt Kattenhotel De Sprong dit bedrag terug binnen 7 dagen na de annulering terug op rekening van de opdrachtgever.

Kattenoppas de Sprong

Algemeen

-In de opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing die aan de opdrachtgever door Kattenoppas De Sprong worden verstrekt.

-Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de opdrachtgever én Kattenoppas De Sprong.

-Een opdracht komt tot stand wanneer de aanbetaling van 25% is voldaan en ontvangen is op de rekening van Kattenoppas De Sprong.

Gezondheid

-Kattenoppas De Sprong zal bij ziekte van het dier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Als het noodzakelijk is kan Kattenoppas De Sprong in overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Kattenoppas De Sprong zal gebruik maken van een dierenarts/dierenkliniek die op dat moment voorhanden is.

-Bij levensbedreigende situaties zal Kattenoppas De Sprong altijd eerst handen in het belang van de te verzorgende dier(en) alvorens contact op te nemen met de opdrachtgever.

-Bij geval van sterfte zal Kattenoppas De Sprong altijd zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever/ eigenaar.

-Kattenoppas De Sprong verzorgt de kat naar wens van de opdrachtgever zoals aangegeven in het overeenkomstformulier. Bij gebruik van medicatie dient de opdrachtgever dit duidelijk kenbaar te maken en voldoende medicatie te verschaffen voor de gehele oppasperiode. In het geval de opdrachtgever verzuimt, komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever en kan zij de aansprakelijkheid niet overdragen aan Kattenoppas De Sprong.

Rechten en plichten opdrachtgever

-De opdrachtgever is verplicht aan de geldende vaccinatieverplichtingen te hebben voldaan, op het moment van start van de oppasperiode. Kattenoppas De Sprong informeert de opdrachtgever hierover middels de website van Kattenoppas De Sprong.

-De opdrachtgever is verplicht het vaccinatiebewijs van de kat te overleggen voor de start van de oppasperiode.

-De opdrachtgever dient te zorgen dat de kat vrij is van parasieten, door te ontwormen en te ontvlooien door een erkend middel voor de start van de oppas periode. Mochten parasieten ontdekt worden, zal de kat daarvoor behandeld worden door Kattenoppas De Sprong. De kosten voor deze behandeling worden aan de opdrachtgever doorberekend.

-De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat Kattenoppas De Sprong toegang heeft tot de plaats waar de kat zicht bevindt.

-De opdrachtgever zorgt dat er voldoende voedsel, kattenbakvulling en eventuele medicatie aanwezig is. In het geval de opdrachtgever verzuimt, komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever en kan zij de aansprakelijkheid niet overdragen aan Kattenoppas De Sprong.

-De opdrachtgever dient het overeenkomstformulier geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

-De opdrachtgever is aansprakelijk jegens Kattenoppas De Sprong voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet vermelden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Rechten en plichten Kattenoppas De Sprong

-Kattenhotel De Sprong verplicht zich om gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

-Kattenhotel De Sprong zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de kat. Als die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever en Kattenhotel De Sprong geaccordeerd en ondertekend.

-Kattenoppas De Sprong heeft het recht om klanten en/of opdrachten te weigeren of te annuleren.

-Kattenoppas De Sprong heeft het recht om oppaskatten met probleemgedrag te weigeren.

-Kattenoppas De Sprong heeft het recht om het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, e.d. (dit geldt niet voor al gestarte oppas afspraken)

-Kattenoppas De Sprong is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van de kat. Met uitzondering van gevallen waarin er sprake zou zijn van opzet of aanwijsbare schuld van Kattenoppas De Sprong.

-Eventuele andere huisdieren zoals konijnen, cavia’s etc. worden alleen verzorgd in combinatie met de verzorging van de kat.

Betalingen

-Om de opdracht definitief te maken dient de opdrachtgever 25% van de totale oppasprijs binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als de aanbetaling niet tijdig is voldaan dan is de opdracht niet definitief.

-Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief reiskosten.

-Het gehele bedrag moet 14 dagen voor de oppasperiode voldaan zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Annuleringen

– Bij het annuleren van een reservering 8 weken voor aanvang van de oppasperiode wordt €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

-Bij het annuleren van een reservering 4 tot 8 weken voor aanvang van de oppasperiode wordt 25% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

– Bij het annuleren van een reservering 2 tot 8 weken voor aanvang van de oppasperiode wordt 50% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– Bij het annuleren van een reservering 1 tot 2 weken voor aanvang van de oppasperiode wordt 75% van de totale kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– Bij het annuleren van een reservering 0 tot 1 weken voor aanvang van de oppasperiode wordt 100% van de kosten en €25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

– In het geval opdrachtgever recht heeft op een terugbetaling naar aanleiding van een annulering dan boekt Kattenoppas De Sprong dit bedrag terug binnen 7 dagen na de annulering terug op rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

-Kattenoppas De Sprong is niet aansprakelijk bij inbraak, diefstal of schade aan de woning/verblijfplaats kat(ten) van de opdrachtgever/eigenaar tijdens zijn afwezigheid.

-Als Kattenoppas De Sprong aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor schade die de opdrachtgever heeft, blijft de schadevergoeding beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.