Skip to content

Algemene voorwaarden

Kattenhotel de Sprong

 

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kattenhotel De Sprong en de opdrachtgever met betrekking tot huisvesting van een gastdier in Kattenhotel De Sprong.

1.2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de opdrachtgever én Kattenhotel De Sprong.

 1. Definities

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon en haar medewerkers, hierna te noemen Kattenhotel De Sprong, die haar bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

Opdrachtgever/consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die met Kattenhotel De Sprong een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastdier: De kat/katten (huisdier) van de opdrachtgever, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Opdracht/overeenkomst: De overeenkomst tussen Kattenhotel De Sprong en de opdrachtgever, waarbij Kattenhotel De Sprong zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Verzorging: De door Kattenhotel De Sprong uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van suites (kamers) van Kattenhotel de Sprong ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier

Reservering: De afspraak tussen Kattenhotel De Sprong en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het kattenhotel tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het geldende tarief.

Vaccinatie: De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover Kattenhotel De Sprong de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

 1. Gezondheid

3.1. Kattenhotel De Sprong zal bij ziekte (of een vermoeden daarvan) van het gastdier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Als het noodzakelijk is kan Kattenhotel De Sprong in overleg met de eigenaar een dierenarts/dierenkliniek (Dierenkliniek Nederweert) consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor

rekening van de opdrachtgever. Kattenhotel De Sprong zal gebruik maken van een dierenarts/dierenkliniek die op dat moment voorhanden is.

3.2. Bij levensbedreigende situaties zal Kattenhotel De Sprong altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgende gastdier(en) alvorens contact op te nemen met de opdrachtgever.

3.3. Indien het gastdier medicatie gebruikt dient de opdrachtgever voldoende medicatie mee te geven voor de gehele verblijfsperiode. In het geval de opdrachtgever verzuimt voldoende medicatie te voorzien, zijn de gevolgen en alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever en kan Kattenhotel De Sprong voor de gevolgen en kosten nooit aansprakelijk worden gesteld.

3.4. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de opdrachtgever. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen als gevolg van een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan dit Kattenhotel De Sprong niet worden toegerekend.

3.5. Kattenhotel De Sprong mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

3.6. Bij geval van sterfte zal Kattenhotel De Sprong altijd zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever/eigenaar. Kattenhotel De Sprong zal het stoffelijk overschot via de destructie laten verwijderen.

3.7. Indien het gastdier tijdens het verblijf in Kattenhotel De Sprong overlijdt, kan Kattenhotel De Sprong sectie laten verrichten. Kattenhotel De Sprong zal de opdrachtgever vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van Kattenhotel De Sprong.

De opdrachtgever kan:

-Sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen, dierenarts, indien Kattenhotel De Sprong besluit geen sectie uit te voeren.

-Door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor de rekening van de opdrachtgever.

 1. Rechten en plichten opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever is verplicht aan de op dat moment in de sector vereiste vaccinatieverplichtingen te hebben voldaan op het moment van aanvang van het verblijf in Kattenhotel De Sprong. Voor katten betreft dit in elk geval de kattenziekte: feline infectieuze enteritis (parvovirus, panleukopenievirus) en de niesziekten: feline virale rhinotracheitis en feline calcivirus. De vaccinatie voor de kattenziekte: niet jonger dan 3 weken bij aanvang van het verblijf en niet ouder dan 3 jaar bij het afhalen van het gastdier. De vaccinaties voor de niesziekten: niet jonger dan 3 weken bij aanvang van het verblijf en niet ouder dan 11 maanden bij het afhalen van het gastdier. Indien de opdrachtgever niet kan aantonen dat het huisdier niet voldoet aan de op dat moment in de sector vereiste vaccinatieverplichtingen bij aanvang van het verblijf, is Kattenhotel De Sprong gerechtigd om het gastdier te weigeren.

4.2. De opdrachtgever is verplicht het vaccinatiebewijs van het gastdier te overleggen voor aanvang van de opdracht.

4.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het gastdier vrij is van parasieten, door te ontwormen en te ontvlooien, door een erkend middel voor aanvang van het verblijf. Mochten parasieten ontdekt worden, zal het gastdier daarvoor behandeld

worden door Kattenhotel De Sprong. De kosten voor deze behandeling worden aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4. Indien de opdrachtgever zich niet op de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij Kattenhotel De Sprong meldt, behoudens het geval dat de opdrachtgever Kattenhotel De Sprong tijdig heeft bericht over het feit dat de opdrachtgever zich later dan wel niet zal melden:

Is Kattenhotel De Sprong niet verplicht op de gereserveerde ruimte nog langer voor de opdrachtgever beschikbaar te houden. Daarnaast is Kattenhotel De Sprong gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 1. Rechten en plichten Kattenhotel De Sprong

5.1. Kattenhotel De Sprong verplicht zich om gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

5.2. Kattenhotel De Sprong zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Als die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever en Kattenhotel De Sprong geaccordeerd en ondertekend.

5.3. Kattenhotel De Sprong heeft het recht om klanten en/of opdrachten zonder opgaaf te weigeren of te annuleren.

5.4. Kattenhotel De Sprong heeft het recht om gastdieren met probleemgedrag te weigeren.

5.5. Kattenhotel De Sprong heeft het recht om het aanbod van opdrachten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, e.d.. Reeds gestarte opdrachten vallen niet onder deze regeling.

5.6. Kattenhotel De Sprong is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van het gastdier. Met uitzondering van gevallen waarin er sprake zou zijn van opzet of aanwijsbare schuld van Kattenhotel De Sprong.

5.7. Als de opdrachtgever zonder bericht het gastdier niet binnen 4 dagen na beëindiging van de opdrachtovereenkomst ophaalt, zal Kattenhotel De Sprong de opdrachtgever aanmanen via email, telefonisch of via whatsapp om het gastdier op te halen. Wanneer de opdrachtgever binnen 1 week na beëindiging van de opdrachtovereenkomst geen gehoor heeft gegeven en/of het gastdier niet heeft opgehaald, heeft Kattenhotel De Sprong het recht om het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De opdrachtgever wordt daarbij gehouden om de volledig gemaakte kosten (inclusief de kosten voor de periode van verlenging en eventuele asiel kosten) te betalen.

 1. De Prijs

6.1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de totale kosten van de verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier.

6.2. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in Kattenhotel De Sprong zat.

 1. Betalingen

7.1.  Een opdracht komt tot stand wanneer de aanbetaling van 25% is voldaan en binnen 7 dagen na de factuurdatum is ontvangen is op de rekening van Kattenhotel De Sprong. Als de aanbetaling niet tijdig is voldaan is de opdracht niet definitief.

7.2. De aanbetaling van 25% dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Wordt daar geen gehoor aangegeven, dan zal de opdrachtgever een herinnering ontvangen, waaraan een tweede termijn van 3 dagen wordt geboden om

de aanbetaling te voldoen. Indien daaraan geen gehoor is gegeven, wordt de reservering verwijderd en is de overeenkomst beëindigd.

7.3. Het gehele bedrag moet 14 dagen voor de opdracht voldaan zijn, tenzij anders is overeengekomen.

7.4. Bij totstandkoming van de opdracht ontvangt de consument een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

7.5. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs. Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, geeft dit geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs bij het vervroegd afhalen van het gastdier.

 1. Annuleringen

8.1. Als er geen annuleringservice is bijgeboekt door de opdrachtgever, bij de totstandkoming van de overeenkomst, dan gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende betalingsverplichtingen:

-Annulering tot 8 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: €25,00 aan administratiekosten.

-Annulering 8 weken tot 4 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de totale kosten.

-Annulering 4 weken tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de totale kosten.

-Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de totale kosten.

8.2. In het geval de opdrachtgever recht heeft op een terugbetaling naar aanleiding van een annulering dan boekt Kattenhotel De Sprong dit bedrag terug binnen 7 dagen na de annulering op rekening van de opdrachtgever.

 1. Annuleringsservice

9.1. Als een annuleringsservice is bijgeboekt door de opdrachtgever kan de opdracht geannuleerd worden ongeacht de reden.

9.2. Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, wordt het basis bedrag van de aanbetaling verhoogd met een toeslag van 10% voor de annuleringsservice.

9.3. Wanneer de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt en gebruik maakt van de annuleringsservice, dan boekt Kattenhotel De Sprong de kosten van het verblijf, min €25,00 administratiekosten, terug binnen 7 dagen na de annulering op de rekening van de opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Kattenhotel De Sprong is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van Kattenhotel De Sprong of aan personen in zijn dienst, komt de opdrachtgever in aanmerking, mits de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Kattenhotel De Sprong kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Kattenhotel De Sprong geleverde dienst.

10.2. De opdrachtgever is tegenover Kattenhotel De Sprong aansprakelijk voor schade die door ongepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

 1. Klachten

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk, schriftelijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de opdrachtperiode worden ingediend bij Kattenhotel De Sprong. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn recht tot klagen verliest conform hetgeen opgenomen in artikel 6.89 BW.

Kattenoppas de Sprong

 

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kattenoppas De Sprong en de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een huisdier aan huis.

1.2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk als dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de opdrachtgever én Kattenoppas De Sprong.

 1. Definities

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kattenoppas: De natuurlijke of rechtspersoon en haar medewerkers, hierna te noemen Kattenoppas De Sprong, die haar bedrijf maakt van het tijdelijk verzorgen van huisdieren (katten) bij de consument aan huis.

Opdrachtgever/consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die met Kattenoppas De Sprong een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Huisdier: De kat/katten van de opdrachtgever, waarvoor een overeenkomst wordt/is gesloten.

Opdracht/overeenkomst: De overeenkomst tussen Kattenoppas De Sprong en de opdrachtgever, waarbij Kattenoppas De Sprong zich verplicht het huisdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Oppasperiode: De periode die overeengekomen is tussen de opdrachtgever en Kattenoppas De Sprong, waarbij Kattenoppas De Sprong verantwoordelijk is voor de verzorging van het huisdier van de opdrachtgever.

Verzorging: De door Kattenoppas De Sprong uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het huisdier.

Reservering: De afspraak tussen Kattenoppas De Sprong en de consument om het huisdier gedurende een overeengekomen periode te verzorgen tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het geldende tarief.

Vaccinatie: De op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover Kattenoppas De Sprong de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

 1. Gezondheid

3.1.Kattenoppas De Sprong zal bij ziekte (of een vermoeden daarvan) van het huisdier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever. Als het noodzakelijk is kan Kattenoppas De Sprong in overleg met de eigenaar een dierenarts/dierenkliniek consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Kattenoppas De Sprong zal gebruik maken van een dierenarts/dierenkliniek die op dat moment voorhanden is.

3.2. Bij levensbedreigende situaties zal Kattenoppas De Sprong altijd eerst handen in het belang van de te verzorgende huisdier(en) alvorens contact op te nemen met de opdrachtgever.

3.3. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het huisdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de opdrachtgever. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen als gevolg van een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het huisdier, kan dit Kattenoppas De Sprong niet worden toegrekend.

3.4. Kattenoppas De Sprong, mag, na consultatie en op voorschift van de dierenarts/dierenkliniek, het huisdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

3.6. Bij geval van sterfte zal Kattenoppas De Sprong altijd zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever/eigenaar. Kattenoppas De Sprong zal het stoffelijk overschot via de destructie laten verwijderen.

3.7. Indien het huisdier tijdens de oppasperiode overlijdt, kan Kattenoppas De Sprong sectie laten verrichten. Kattenoppas De Sprong zal de opdrachtgever vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van Kattenoppas De Sprong.

De opdrachtgever kan:

-Sectie laten verrichten op zijn overleden huisdier door de eigen, dierenarts, indien Kattenoppas De Sprong besluit geen sectie uit te voeren.

-Door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor de rekening van de opdrachtgever.

 1. Rechten en plichten opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever is verplicht aan de op dat moment in de sector vereiste vaccinatieverplichtingen te hebben voldaan op het moment van aanvang van de oppasperiode. Voor katten betreft dit in elk geval de kattenziekte: feline infectieuze enteritis (parvovirus, panleukopenievirus) en de niesziekten: feline virale rhinotracheitis en feline calcivirus. De vaccinatie voor de kattenziekte: niet jonger dan 3 weken en niet ouder dan 3 jaar aan het einde van de oppasperiode. De vaccinaties voor de niesziekten: niet jonger dan 3 weken en niet ouder dan 11 maanden aan het einde van de oppasperiode. Indien de opdrachtgever niet kan aantonen dat het huisdier niet voldoet aan de op dat moment in de sector vereiste vaccinatieverplichtingen bij aanvang van het verblijf, is Kattenoppas De Sprong gerechtigd om de oppasperiode te weigeren.

4.2. De opdrachtgever is verplicht het vaccinatiebewijs van het huisdier te overleggen voor aanvang van de oppasperiode.

4.3. De opdrachtgever dient te zorgen dat het huisdier vrij is van parasieten, door te ontwormen en te ontvlooien door een erkend middel voor de start van de oppasperiode. Mochten parasieten ontdekt worden, zal de kat daarvoor behandeld worden door Kattenoppas De Sprong. De kosten voor deze behandeling worden aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat Kattenoppas De Sprong toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarover de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.5. De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende voedsel, kattenbakvulling en eventuele medicatie aanwezig is voor de gehele oppasperiode. In het geval de opdrachtgever verzuimt voldoende voedsel, kattenbakvulling en eventuele medicatie te voorzien, zijn de gevolgen en alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever en kan Kattenoppas De Sprong voor de gevolgen en kosten nooit aansprakelijk worden gesteld.

4.6. De eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

 1. Rechten en plichten Kattenoppas De Sprong

5.1. Kattenoppas De Sprong verplicht zich om gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

5.2. Kattenoppas De Sprong heeft het recht om klanten en/of opdrachten zonder opgaaf te weigeren of te annuleren.

5.3. Kattenoppas De Sprong heeft het recht om huisdieren met probleemgedrag te weigeren.

5.4. Kattenoppas De Sprong heeft het recht om het aanbod van opdrachten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, e.d. Reeds gestarte oppasafspraken vallen niet onder deze regeling.

5.5. Kattenoppas De Sprong is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding of overlijden van het huisdier. Met uitzondering van gevallen waarin er sprake zou zijn van opzet of aanwijsbare schuld van Kattenoppas De Sprong.

5.6. Eventuele andere huisdieren zoals konijnen, cavia’s etc. worden alleen verzorgd in combinatie met de verzorging van de kat.

 1. De Prijs

6.1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de totale kosten van de verzorging van het huisdier.

6.2. Bij een overeengekomen verlenging van een oppasperiode van het huisdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de al lopende oppasperiode.

 1. Betalingen

7.1.  Een opdracht komt tot stand wanneer de aanbetaling van 25% is voldaan en binnen 7 dagen na de factuurdatum is ontvangen op de rekening van Kattenoppas De Sprong. Als de aanbetaling niet tijdig is voldaan, is de opdracht niet definitief.

7.2. Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, wordt het basis bedrag van de aanbetaling verhoogd met de kosten voor de annuleringsservice.

7.3. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na de bevestigingsdatum te worden voldaan. Wordt daar geen gehoor aangegeven, dan zal de opdrachtgever een herinnering ontvangen, waaraan een tweede termijn van 3 dagen wordt geboden om de aanbetaling te voldoen. Indien daaraan geen gehoor is gegeven, wordt de reservering verwijderd en is de overeenkomst beëindigd.

7.4. Het gehele bedrag moet 14 dagen voor de opdracht voldaan zijn, tenzij anders is overeengekomen.

7.5. Na totstandkoming van de opdracht ontvangt de consument een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

7.6. Het vervroegd stoppen van een oppasperiode geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de prijs. Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, geeft dit geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de prijs bij het vervroegd stoppen van de oppasperiode.

 

 1. Annuleringen

8.1. Als er geen annuleringservice is bijgeboekt door de opdrachtgever, bij de totstandkoming van de overeenkomst, dan gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende betalingsverplichtingen:

-Annulering tot 8 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: €25,00 aan administratiekosten.

-Annulering 8 weken tot 4 weken vóór het ingaan van de overeenkomst : 50% van de totale kosten.

-Annulering 4 weken tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de totale kosten.

-Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de totale kosten.

8.2. In het geval de opdrachtgever recht heeft op een terugbetaling naar aanleiding van een annulering dan boekt Kattenoppas De Sprong dit bedrag terug binnen 7 dagen na de annulering op rekening van de opdrachtgever.

 1. Annuleringsservice

9.1. Als een annuleringsservice is bijgeboekt door de opdrachtgever kan de opdracht geannuleerd worden ongeacht de reden.

9.2. Als de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt, wordt het basis bedrag van de aanbetaling verhoogd met een toeslag van 10% voor de annuleringsservice.

9.3. Wanneer de opdrachtgever de annuleringsservice heeft bijgeboekt en gebruik maakt van de annuleringsservice, dan boekt Kattenhotel De Sprong de kosten van het verblijf, min €25,00 administratiekosten, terug binnen 7 dagen na de annulering op de rekening van de opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Kattenoppas De Sprong is niet aansprakelijk bij inbraak, diefstal of schade aan de woning/verblijfplaats huisdier(en) van de opdrachtgever/eigenaar tijdens zijn afwezigheid.

10.2. Als Kattenoppas De Sprong aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor schade die de opdrachtgever heeft, blijft de schadevergoeding beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

 1. Klachten

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk, schriftelijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de opdrachtperiode worden ingediend bij Kattenhotel De Sprong. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn recht tot klagen verliest conform hetgeen opgenomen in artikel 6.89 BW.